mandag den 22. december 2008

Den danske Grundlov

Den danske grundlov er fundamentet for vores demokrati. Det er den fundamentale lov som ALDRIG kan fraviges, og som ALTID skal følges. Vedtages en lov som er i strid med Grundloven, er den pr. definition grundlovsstridig — og dermed ugyldig...

Det følger nemlig af Grundlovens §8, som siger:

Forinden kongen tiltræder regeringen, afgiver han skriftligt i statsrådet en højtidelig forsikring om ubrødeligt at ville holde grundloven. Af forsikringsakten udstedes tvende ligelydende originaler, af hvilke den ene overgives folketinget for at opbevares i sammes arkiv, den anden nedlægges i rigsarkivet. Kan kongen som følge af fraværelse eller af andre grunde ikke umiddelbart ved tronskiftet afgive denne forsikring, føres regeringen, indtil dette sker, af statsrådet, medmindre anderledes ved lov bestemmes. Har kongen allerede som tronfølger afgivet denne forsikring, tiltræder han umiddelbart ved tronskiftet regeringen.


Vigtige ting såsom hvornår finanslovsforslaget skal fremsættes kan også læses i Grundloven. Se blot §45, som siger:

45. Stk. 1. Forslag til finanslov for det kommende finansår skal fremsættes for folketinget senest fire måneder før finansårets begyndelse.
Stk. 2. Kan behandlingen af finanslovforslaget for det kommende finansår ikke ventes tilendebragt inden finansårets begyndelse, skal forslag til en midlertidig bevillingslov fremsættes for folketinget.


Monarken har IKKE religionsfrihed fordi §6 siger:

Kongen skal høre til den evangelisk-lutherske kirke.


Så mon ikke det var en rigtig god idé at læse Grundloven så du kan danne dig et indtryk af hvad det danske demokrati altsammen handler om?

God læselyst. Du kan finde den danske Grundlov her: http://runeberg.org/dansklov

Ingen kommentarer:

Send en kommentar